Dizajnové štúdio

O našom štúdiu

od roku 2011 sa začala naša spoločnosť naplno venovať interiérovému dizajnu, čo so sebou prinieslo jasný cieľ, a to vytváranie originálneho a funkčného prostredia vyznačujúceho sa svojou jedinečnosťou. 

Vytvárame retro, vintage, moderné, ako aj nadčasové interiéry nie len z vizuálneho hľadiska, ale aj v spojení s technickým vybavením a stavebným doriešením. 

Našim cieľom je vytvoriť priestor ako celok kompletne na mieru a to s prihliadnutím na požiadavky a charakter každého klienta. 

Našimi zákazníkmi sú ľudia, ktorým záleží na útulnosti a funkčnosti svojho nového alebo starého bytu, taktiež zákazníci, ktorí chcú maximálne využiť a skrášliť svoj rodinný dom a v neposlednom rade aj firmy, ktoré chcú vytvoriť jedinečný a profesionálny dojem z ich firemného priestoru.

 

Ako pracujeme?

Pre vytvorenie dizajnového návrhu je potrebná interakcia so zákazníkom, ktorého potreby alebo túžby sa snažíme čo najlepšie pochopiť a pretransformovať do jedinečného riešenia. Práve preto je nevyhnutné absolvovať s každým zákazníkom informačné stretnutie, ktoré naša spoločnosť ponúka zákazníkovi bezplatne a ktoré slúži na rýchle spoznanie situácie.

Najčastejšie sa stretnutia uskutočňujú v priestoroch našej spoločnosti, kde je dobré, ak si klient prinesie aspoň jednoduchý pôdorys potrebný na spoznanie riešeného priestoru. Ak klient nedisponuje vypracovaným pôdorysom, ponúkame možnosť výjazdu a zamerania daného priestoru, na základe ktorého bude klientovi vypracovaný a odovzdaný pôdorys. Taktiež je výhoda, ak si klient prinesie čo najviac podkladov, ktoré ho v rámci dizajnu zaujali, či už obrázky z internetu, alebo motivácia z časopisov.

Aj na základe takýchto podkladov diskutujeme na spoločnom sedení o tom, ako by malo dizajnové riešenie vyzerať, aký štýl sa zvolí pri tvorbe dizajnu, taktiež farebné a materiálové prevedenia. Všetky tieto aspekty priamo ovplyvňujú aj cenu konečného diela, načo aktívne zákazníka upozorňujeme. Keďže našou úlohou nebýva len vypracovanie dizajnového návrhu, ale aj samotná realizácia, je v našom záujme aby bol každý zákazník upozornení na všetky činitele, ktoré môžu ovplyvniť výslednú cenu a preto v prípade záujmu ponúkame možnosť vypracovania alternatívnych cenových ponúk s použitím rozdielnych typov materiálov.

Ukážka pôdorysov so zakreslenými zmenami a navrhovanými inštaláciami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhom stretnutí už vieme so zákazníkom viesť konkrétnejšiu diskusiu a predkladáme návrh dispozičného riešenia ako aj takzvanú hmotovú štúdiu, kde zákazník môže pomocou 3D modelu zhliadnuť navrhované riešenie daného priestoru. Z každého stretnutia vyhotovujeme zápisnicu, ktorú následne zasielame zákazníkovi na kontrolu, alebo prípadné pripomienkovanie. Zákazník, ako aj naši pracovníci tak vedia jednoduchšie pripraviť dopytované podklady, alebo spätne reagovať na body, ktoré nebolo možné riešiť na spoločnom stretnutí. 

Pre úspešné spustenie projektu je predložená zmluva s cenovou ponukou. Cena projektu je vždy tvorená individuálne, podľa náročnosti a taktiež na základe množstva navrhovaných riešení, od plochy realizovaných miestností a komplexnosti požadovaných služieb. Po odsúhlasení detailov a podpise zmluvy je vystavená zálohová faktúra. Po jej uhradení začíname pracovať na dizajnovom riešení podľa odkonzultovaných kritérií, ako aj poznámok odkomunikovaných na základe predloženého dispozičného riešenia a počítačového 3D modelu.

Ukážka vypracovaných 3D modelov navrhovaného nábytku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V procese tvorby dizajnových návrhov absolvujeme so zákazníkom stretnutia potrebné na detailnú konzultáciu predložených riešení, ktoré prezentujeme formou prepracovaného počítačového 3D modelu u nás na firme, alebo na diaľku pomocou elektronicky zaslaných vizualizácií. Počas konzultačných stretnutí je dôležité doriešiť všetky otvorené detaily, ktoré sa postupne zapracovávajú do projektu. Na základe úprav pripravujeme fotorealistické vizualizácie, ktoré ešte predkladáme zákazníkovi na pripomienkovanie. 

Po odkomunikovaní a doriešení všetkých detailov pripravíme hotový projekt v elektronickej a tlačenej forme. Podľa rozsahu dojednaného v zmluve obsahuje projekt pôdorys s dispozičnými úpravami a taktiež aj pôdorys so zakreslenými inštaláciami na základe navrhovaného riešenia. Súčasťou projektu sú fotorealistické vizualizácie s dohodnutými pohľadmi riešeného priestoru, ďalej výkresy na výrobu navrhovaného nábytku, technické schémy potrebné pre stavebné úpravy, kladačské plány, projekty riešenia potrebných profesií a iné. Projekt je teda pripravený tak, aby bolo možné realizáciu vykonať aj inou firmou. 

Pri odovzdávaní projektu podpisujeme so zákazníkom odovzdávací a preberací protokol, na základe ktorého bude z našej strany vystavená faktúra na zvyšnú sumu. 

Následne so zákazníkom riešime ďalší postup. V prípade, že zabezpečujeme kompletnú realizáciu projektu, začíname so zákazníkom plánovať možný termín začatia prípravných procesov. Finalizujeme množstvo a rozsah stavebných prác, podmienky a všetky náležitosti potrebné pre začatie výroby navrhovaného nábytku, ako aj podmienky zabezpečenia ostatných produktov a montáži.

Po odsúhlasení cenovej ponuky a dohodnutí zmluvných podmienok začíname tvoriť vysnívaný interiér tak, aby čo najviac zodpovedal navrhovanému riešeniu.

Ukážka fotovizualizácie interiéru:                                        Ukážka realizácie interiéru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby dizajnového štúdia

  • profesionálne poradenstvo v oblasti zariaďovania a dizajnu
  • tvorba dizajnových riešení formou počítačového 3D modelu a realistických fotovizualizácií
  • zabezpečenie autorského dozoru a dohľad nad postupom prác
  • vykonávanie stavebných prác a profesií so zabezpečením revíznych správ
  • dodanie a montáž podláh, interiérových dverí, sedacích súprav a iných zariaďovacích prvkov
  • výroba nábytku na mieru a v prípade kuchynských liniek ponuka spotrebičov, ako aj ich montáž a zapojenie
  • dovybavenie priestoru zariaďovacími predmetmi

Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pripravili sme pre Vás jedinečné riešenie, ktoré Vám dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova.
Na začiatku spolupráce, teda pri podpise zmluvy, Vám bol vytvorený účet, do ktorého sa prihlasujete pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení Vám konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce. Tu nájdete potrebné informácie, ako sa vo svojom konte jednoducho orientovať.
 

1.PREHĽAD

tu sa Vám zobrazuje takzvaný elektronický stavebný denník formou časovej osi, kde sú vidieť do aktuálneho dátumu zrealizované, alebo prebiehajúce (organizované) práce. V spodnej časti sa zobrazuje čiara časovej osi od začiatku po koniec s dátumami, čo predstavuje celkovú dobu realizácie diela. Jednotlivé štádia realizácie diela, sú znázornené v riadkoch a podľa dátumu, v ktorom reálne prebiehajú, sa umiestňujú nad čiarou časovej osi. Tie práce, ktoré sú už ukončené, sa na časovej osi zobrazujú ako 100/100. Práce, ktoré sú v procese, alebo sa aktuálne organizujú, sa na časovej osi zobrazujú >0/100 a dátum ukončenia sa zobrazuje červenou, teda jedná sa o predpokladaný dátum ukončenia daných prác. 

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE

jedná sa o sekciu s Vašimi osobnými údajmi, ktoré zadávame do systému podľa podkladov zo samotnej zmluvy. Je dobré si túto sekciu skontrolovať a prípadne nahlásiť nesprávnosť alebo neaktuálnosť týchto uvádzaných údajov. Učiniť tak môžete pomocou tlačidla "UPRAVIŤ INFORMÁCIE". Po aktualizovaní údajov a stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" nám budú tieto zaslané do systému a zapracované do databázy Vašich osobných údajov. Aktuálnosť Vašich osobných údajov je potrebné sledovať aj do budúcna, napríklad pri zadávaní prípadných reklamácií, alebo objednávaní nových služieb, kedy po dlhšom čase od samotnej realizácie diela mohlo dôjsť k zmene napríklad emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktorých aktuálnosť je nevyhnutná pri riešení spomínaných procesov.

 

3. PREDMET SPOLUPRÁCE

v tejto sekcii sa nachádza všeobecný prehľad o samotnom predmete spolupráce ako napríklad číslo zmluvy, jej dátum podpísania, jednoduchý opis predmetu spolupráce, miesto realizácie diela, ako aj dohodnutá cena diela s DPH.  Na základe počtu podpísaných zmlúv / realizovaných diel, ktoré spolu priamo nesúvisia, sa na stránke pod sebou zobrazí kompletný zoznam s prehľadom všetkých predmetov spolupráce.  

 

4. EVIDENCIA

táto sekcia je vytvorená na archiváciu všetkých dôležitých dokumentov. Nachádzajú sa tu a postupne dopĺňajú všetky podklady, ktoré Vám naša spoločnosť bude zasielať aj elektronicky, poprípade pri niektorých dokumentoch aj poštou. Na tomto mieste budete mať však odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup k všetkým potrebným dokumentom, týkajúcich sa našej spolupráce. Dokumenty označené červenou farbou, sú nahraté v systéme ako neaktuálne, alebo neschválené. 

 

5. FINANCOVANIE

tu nájdete prehľadnú tabuľku s kompletnou evidenciou platieb, teda vystavených faktúr, ako aj ich splatnosti. Môžete si tak skontrolovať stav uhradených ale aj čakajúcich platieb, ktoré naša spoločnosť prijala, alebo ešte neeviduje na účte. Taktiež sa tu nachádza kompletná evidencia dokumentov vystavených predfaktúr a faktúr, ku ktorým budete mať po prihlásení na internet odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup. Sumarizácia v hornej časti tabuľky zobrazuje celkovú faktúrovanú sumu, uhradené platby, ako aj zostatok k úhrade. Červenou farbou sú zobrazené riadky s platbami, ktoré naša spoločnosť neeviduje na účte.  

 

6. GALÉRIA

v tejto sekcii sa nachádza kompletná fotodokumentácia jednotlivých etáp realizácie daného predmetu spolupráce. Na každej fotke je uvedený popis s informáciou, ktoré štádium, alebo práce sú na predmetnej fotke zobrazené. Fotky sa taktiež zoraďujú do kategórií podľa jednotlivých štádií realizácie. Získavate tak možnosť interaktívne sledovať aj takouto formou priebeh realizácie diela, ako aj spätnú možnosť kontroly niektorých stavebných detailov v prípade potreby riešenia náväzných prác Vašou osobou, alebo odbornou firmou. 

 

7. ZÁRUČNÝ SERVIS

v tejto sekcii nájdete jednoduchý prehľad riešenia podaných prípadných reklamácií, ako aj informáciu v akom štádiu riešenia sa tá ktorá reklamácia nachádza. O procese vybavovania budete informovaný aj zaslanou emailovou správou od našej spoločnosti. Samotnú reklamáciu môžete jednoduchým spôsobom poslať vyplnením preddefinovaného reklamačného formuláru, ktorý sa taktiež nachádza na tejto stránke. 

 

8. POZÁRUČNÝ SERVIS

v prípade, že budete mať záujem o ďalšie služby, alebo o práce na ktoré sa už nevzťahuje záručná doba, môžete nám vďaka tejto stránke zaslať pomocou preddefinovaného formuláru svoj dopyt.

 

V prípade, že by Vám nebolo používanie ONLINE KONTA celkom jasné, alebo Vám v ňom niektoré informácie chýbajú, neváhajte nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním informačného emailu na našu adresu info@postavimedom.sk.

Veríme, že tento benefit bude dôležitým prínosom a vďaka ONLINE KONTU budete vždy informovaný o aktuálnosti a stave realizácie Vášho sna.

 

S pozdravom

Tím spoločnosti PROGRESSIVE HOMES, s.r.o.

 

Všetky galérie pre uživateľov

Admin

Obrázky galérie: 

Veronika Vavakova

Obrázky galérie: 
0
5
5
6
7
7
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
16
16
16
17
17
16
16
16
13
16
16
35
35
35
19
18
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19
18
18
18
18
21
21
21
33
24
24
24
24
24
33
33
33
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
29
29
30
30
24
24
24
33
25
25
31
31
35
34
34
34
30
30
35
35
35
39
39
39

Miroslav Sajbidor

Obrázky galérie: 
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
16
16
12
12
13
10
10
16
18
18
18
18
20
19
19
19
19

Jan Durdiak

Obrázky galérie: 
5
9
16
17

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
6
6
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
14
14
11
11
14
14
14
14
11
11
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
8
8
14
8
8
8
8
12
12
12
8
12
12
12
12
12
12
12
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
17
33
33
33
33
18
18
18
18
33
33
33
33
33

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
33
33
33
33
33
16
16
33
33
16
16
18
18
18
18
18
18
34
34
34
34
34
34
34
16
16
16
16
16
19
19
35
35
35
35
35
35
35
16
16
16
16
20
19
16
16
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
35
35
35
34
35
34
35
35
35
34
34
36
36
36
36
18
22
24
24
24
24
32
32
22
22
22
22
26
32
32
28
20
24
24
24
24
35
24
24
24
24
26
24
24
24
35
35
19
35
32
32
16
24
32
32
24
24
27
32
26
24
24
25
25
25
25
26
25
25
32
27
31
31
35
35
32
31
24
25

Sandra Nadaska

Obrázky galérie: 
5
7
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
12
12
12
16
16
16
16
17
17
17
12
12
19
19
19
19
33
33
33
34
18
18
18
18
18
18
18
18
34
21
21
21
21
21
34
34
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
25
25
25

Roman Šefrna

Obrázky galérie: 
5
6
7
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
33
33
33
33
34
34
34
22
22
34
34
34
23
23
30
30
24
25
25
30
32
25

Vladimir Pucek

Obrázky galérie: 
0
5
6
7
7
6
6
7
7
7
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
12
12
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
24
24
24
25
25
34
34
34
19
19
19
19
19
25
25
35
35
32
32
32
32
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21

Roman Vajas

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
15
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15

Katarina Mihalikova

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
10
10
11
11
11
16
16
16
16
13
16
21
22
22
22
22
23
23
24
24
35
35
33

Jaroslav Skodacek

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
9
10
10
11
16
16
17
12
12
23
23
18
18
19
18
18
19
21
33
21
23
21
21
20
31
31
34
34
40
40
40
40

Richard Bartos

Obrázky galérie: 
0
6
6
9
10
11
11
11
16
16
16
12
21
21
21
21
22
22
24
36
23
23
23
24
24
35
35
33

Roman Kezman

Obrázky galérie: 
0
6
9
9
10
11
11
17
16
16
16
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
39
39

Peter Bezuch

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
9
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
16
13
16
16
16
12
12
16
16
16
16
36
22
22
22
22
33

Ladislav Bachraty

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
10
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
13
12
16
16
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
16
19
19
19
19
19
19
18
33
22
22
21
21
34
34
33
33
18
18
23
33

Veronika Psenakova

Obrázky galérie: 
6
7
7
7

Martin Kelesi

Obrázky galérie: 
5
7
7
7
8
9
9
9
10
11
11
16
16
16
13
16
16
12
12
12
19
19
19
333